وقف، سنه حسنه

معرفی خیرین کالا کلام
دوشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

داستان وقف انبار خرما زمان رسول الله و فرمایش رسول در این باره